Jieun Baek, Katharine H.S. Moon, and Melissa Hanham